Grāmatas:
- Mana novada valoda: Lejaskurzeme / Zin. red. B. Laumane. – Liepāja: LiePA, 2004.
- Laumane B. Smalki lija zelta lietus: Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā, I. – Liepāja: LiePA, 2005.
- Pīrāga M. Skrundas izloksnes apraksts. – Liepāja: LiePA, 2006.
No Sventājas līdz Ancei: Latviešu izloksnes Rietumkurzemes piekrastē 20. gs. beigās/ 21. gs. sākumā. Sastādītāja L. Markus-Narvila; zin. redaktore  B. Laumanre. Liepāja: LiePA, 2008. 

Publikācijas folkloristikā:
- Deigele I. Armijas folklora kā modernās folkloras sastāvdaļa // LPA studentu zinātniskie raksti II . Liepāja: LiePA, 2006. – 17. – 23. lpp.
- Girņus G. Kara teikas latviešu folklorā // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē un folkloristikā: Rakstu krājums / Sast. A. Grīnvalde. – Liepāja: LPA, 1995. – 4.–12. lpp.
- Girņus G. Kara paredzēšana latviešu tautas ticējumos // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 4 / Sastād. E. Lāms. – Liepāja: LPA, 1998. – 13.–20. lpp.
- Girņus G. Kara un laupīšanas tēma latviešu vedību dziesmās // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 5 / Sastād. E. Lāms. – Liepāja: LPA, 1999. – 175.-186. lpp.
- Girņus G. Noslēpumainā viņpasaule latviešu tautas pasakās // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 6 – Liepāja: LPA, 2000.
- Girņus G. Tautas ticējumu un pareģojumu aktualizēšanās būtisku vēsturisku notikumu periodos // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 8 / Sastād. E. Lāms. – Liepāja: LPA, 2003. – 299.-309. lpp.
- Girņus G. Paslēptā manta latviešu kara teikās // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 9 / Sastād. E. Lāms. – Liepāja: LPA, 2004. – 32.–45. lpp.
- Girņus G. Teikas žanra diskurss latviešu folkloristikā // Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 10 / Sastād. E. Lāms. – Liepāja: LPA, 2005. – 269.–276. lpp.
- Kulvece L. Aizputes novads latviešu teikās un nostāstos // Studentu zinātniskie raksti V. Filoloģija. – Liepāja, 2001. – 40.–51. lpp.

Nozīmīgākās publikācijas dialektoloģijā:
- Beitiņa M. Kā nīcenieki un bārtenieki sarunājušies // Sk. Mana novada valoda: Lejaskurzeme.
- Bušmane B. Ēdienu nosaukumi Sventājas latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Raktu krājums 5. – Liepāja: LiePA, 2001. – 68. – 89. lpp.
- Laumane B., Ozola I. Lejaskurzemes izlokšņu izpētes problēmas // Letonika, I kongress. Valodniecības raksti. – R.: LZA, 2006. – 193. – 201. lpp.
- Laumane B. Uzvārdu un vietvārdu liecības par iedzīvotājiem Lejaskurzemē // Sk. Mana novada valoda: Lejaskurzeme.
- Ozola I. Verbs turēt piederības konstrukcijās latviešu valodas izloksnēs // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6. – Liepāja: LiePA, 2002. – 181. – 185. lpp.
- Ozola I. Dažas verba formu lietojuma īpatnības Sventājas izloksnē // Vārds un tā pētīšanas aspekti: raktu krājums 8. – Liepāja: LiePA, 2004. – 193. – 200. lpp.
- Ozola I. Refleksīvie verbi Rucavas teicējas Annas Šmites valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 10. – Liepāja: LiePA, 2006. – 87. – 94. lpp.

Metodiskie mācību līdzekļi folkloristikā:
- Norādījumi folkloras praksei: Metodisks līdzeklis studentiem / Sastād. G. Girņus, Liepāja: LiePA. – 2001.

Metodiskie mācību līdzekļi dialektoloģijā:
- Latviešu izlokšņu teksti: Metodiskais līdzeklis studentiem / Sastād. B.Laumane. Liepāja: LPA, 2000.
- Norādījumi dialektoloģijas praksei: Metodiskais līdzeklis studentiem / Sastād. B. Laumane. Liepāja: LPA, 2000.
- Literatūra onomastikā: Avoti un pētījumi, 2. papild. izd. / Sast. B. Laumane. Liepāja: LPA, 2003.
- Latviešu izlokšņu teksti: Metodiskais līdzeklis studentiem, 2. papild. izdevums / Sastād. prof. B. Laumane. Liepāja: LiePA, 2006.
© 2007
Kurzemes folkloras
un valodas centrs
Lapa izstrādāta www.grafika.lv